Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri Sahibi Başvuru Formu

Yasa/Genelgeler

Veri Sahibi Başvuru Formu

KAMER VAKFI VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak yazılı olarak Vakfımıza iletmeniz gerekmektedir.

Formun imzalı bir nüshasını KAMER Vakfı -  Ali Emiri 3. Sok. Es-şal Apt. Kat:1 No: 1-2 Yenişehir/DİYARBAKIR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’unda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu d.kamervakfi@gmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıtlandıracağız. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik ve/veya anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı- Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Telefon Numarası:

 

Adres:

 

E-posta Adres:

 

Başvuruda Bulunmak İstediği Şirket

 

Vakfımızla Olan İlişkiniz

 (Çalışan, çalışan adayı, eski çalışan gibi)

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.)

 

Talep Konusu

 

Vakfınızın hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a)

 

Vakfınız hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b)

 

Vakfınız hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-c)

 

 

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan bu üçüncü kişileri, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç)

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-d)

(Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Talep Hakkında Açıklama" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri, ek olarak gönderiniz.)

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 1. Silinmesini talep ediyorum.
 2. Yok edilmesini talep ediyorum.

   (KVKK M.11/1-e)

( “Talep Hakkında Açıklama” alanına seçiminizi yazınız.)

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin,

 1. Düzeltilmesi,
 2. Silinmesi,
 3. Yok edilmesi,

talebim hakkında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f)

 

Vakfınız tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsen aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. (KVKK M.11/1-g)

(Lütfen aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Talep Hakkında Açıklama" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.)

 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ)

(Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Talep Hakkında Açıklama" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.) (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

 

 1. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen KVKK’u kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

 

 

 

 1. EKLER

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.
 1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Vakfımız ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Vakfımız tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Vakfımız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Vakfımız, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Vakfınıza yapmış olduğum başvurumun, Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek, tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi[1]

Adı Soyadı                              :

Başvuru Tarihi                        :

İmzası                                     :

 

[1] Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.