Kadın Dostu Kentler Projesi - Mardin

Kadın Dostu Kentler Projesi - Mardin

Çalışmalarımız / Tamamlanan Projelerimiz

Kadın Dostu Kentler Projesi - Mardin

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı

"Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı”, yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini yerleştirme ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla 2006 yılında başlatılmıştır. 2010 yılında tamamlanan 1. aşamanın ardından, 2011 yılı Nisan ayında Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programının 2. aşaması başlatılmıştır.

Proje Hedefleri

Projenin Genel Hedefi; Kadın STK’ları, taban örgütleri, ulusal ve yerel düzeydeki devlet kurumları ile yapılacak yerel çalışmalar neticesinde, yerel yönetim planlama süreçlerine cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesiyle, kadın dostu kentlerin oluşabileceği bir ortamın geliştirilmesidir.

 • Planlama süreçlerine cinsiyet eşitliği faaliyetlerinin dahil edilmesi için yerel yönetimlerin (valilik ve belediyeler) kapasitelerinin artırılması;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren kadın STK’larının kapasitesinin geliştirilmesi;
 • Yerel kadın STK’ları, taban örgütleri ve yerel yönetimler arasındaki ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi.

Programın Beklenen Sonuçları

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı’ndan beklenen sonuçlar aşağıda listelenmiştir:

 • Mahalli idarelerin ve başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların ve Bakanlıkların taşra teşkilatlarının, toplumsal cinsiyete duyarlı yerel hizmet sunumu ve politika geliştirme konularında güçlendirilmesi;
 • Proje illerinde toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik plan ve bütçe hazırlama yaklaşımının geliştirilmesi;
 • İlk aşamadaki altı proje ilinde elde edilen sonuçların, hak tabanlı mahalle yönetim sistemi aracılığıyla mahalle düzeyine yayılması;
 • Proje illerinde yaygın olarak yapılan farkındalık çalışmaları sonucunda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın artması;
 • Proje illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplumsal cinsiyet ve savunuculuk konularında kapasitelerinin artması;
 • Proje illerindeki mahalli idareler ve kadın STK’larının, kadınların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için katılımcı mekanizmalar geliştirmeleri;
 • Proje illerinin kadın dostu kentler haline getirilmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı şehir planlama yaklaşımının geliştirilmesi;
 • Mevcut yasal çerçevelerin değerlendirilerek, Program kapsamında geliştirilen kadın erkek eşitliği mekanizmalarının işleyişinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yasal düzenleme önerilerinin hazırlanması ve merkezi otoritelere gönderilmesi.

Proje Faaliyetleri

 1. İl Durum Analizi
 2. Yerel Kurumların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
 3. Kadın STK’larının Kapasitelerinin Artırılması
 4. Yerel Mekanizmaların Kurulması
  • İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu
  • Eşitlik Birimleri (Valilik, İl Özel İdare, Belediye)
  • Eşitlik Komisyonları (Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi)
 5. Yerel Eşitlik Eylem Planlarının Oluşturulması
  • Sorun tespiti
  • Planların yerel paydaşlarla geliştirilmesi
  • Planların yerel meclislerde onaylanması ve stratejik planlara girmesi
 6. Yerel Eşitlik Eylem Planlarının Uygulanması
  • Hibe desteği
  • Kalkınma Ajansları desteği
 7. Halkın Bilgilendirilmesi
  • Mahalle düzeyinde kadın örgütlenmesi
  • Ulusal etkinlikler
 8. Ulusal Düzeyde Mevzuat Çalışmaları  

Projenin ilk etabı, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon illeri ile başlamış, ikinci etapta proje Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin ve Samsun illerinin de katılmasıyla genişletilmiştir.

Kadın Dostu Kentler İnografik Filmini İzlemek için Tıklayın...